Dizajn sa prirodom

Dizajn sa prirodom

Trošak stanogradnja

Looking for "Trošak stanogradnja"?


Articles - Trošak stanogradnja

What articles can you find on Google about Trošak stanogradnja:

UNIVERZITET MEGATREND FAKULTET ZA MENADŽMENT

Seminarski rad Predmet: Osnovi finansiranja

Tema: Poreski sistem Srbije

Mentor: Dr Vesna Miletić

Student: Kovačević Miloš br. indeksa f/031/09

.............................14 1........... Visina poreske stope u Srbiji...................................................... 7...... Akcize..........................................Uvod....13 4.....5 2............4.....................................................3...................................8........................5.....

Source: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_57_1128.htmlMINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Na temelju članka 28 b. stavka 2. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

O NAJMU NEKRETNINA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i mjerila, tijela i postupak davanja u najam stanova i ostalih prostorija sagrađenih prema odredbama zakona kojim se uređuje društveno poticana stanogradnja, koji su namijenjeni za davanje u najam i koji su u vlasništvu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: Agencija), sve do njihove prodaje.

(2) Stanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje, s prijeko potrebnim sporednim prostorijama, koje čine jednu samostalnu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz.

(3) Ostale prostorije u zgradi koje najmoprimac koristi (spremišta, garaže, parkirno garažna mjesta i sl.) mogu biti predmet ugovora o najmu stana.

(4) Nekretnine iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka Agencija daje u najam na određeno vrijeme, uz mogućnost kupnje, sve prema uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom i javnim pozivom.

II. UVJETI I MJERILA ZA DAVANJE U NAJAM

(1) Pravo na podnošenje zahtjeva za najam imaju:

– državljani Republike Hrvatske koji, kao i članovi njihova zajedničkog domaćinstva, nemaju u vlasništvu odgovarajuću nekretninu namijenjenu stanovanju, na području gdje se nalazi nekretnina koja se daje u najam,

– osobe kojima iznos predviđene najamnine predstavlja maksimalno 30% ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva.

(2) Odgovarajućom nekretninom razumijeva se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i drugo) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m².

(3) Odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.

III. POSTUPAK I TIJELO ZA PROVEDBU DAVANJA U NAJAM

(1) Odluku o početku postupka davanja nekretnina u najam donosi direktor Agencije.

(2) Postupak za davanje u najam nekretnina iz članka 1. ovoga Pravilnika pokreće se objavljivanjem javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje nekretnina u najam.

(3) Javni poziv objavljuje se na internetskoj stranici Agencije: www.apn.hr i u dnevnom tisku.

(1) Postupak davanja nekretnina u najam provodi Povjerenstvo koje imenuje direktor Agencije i koje ima najmanje 3 (tri) člana (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo razmatra pristigle zahtjeve i utvrđuje prijedlog reda prvenstva za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam iz Programa društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Program POS-a), poziva podnositelja zahtjeva na odabir te nakon odabira donosi Zaključak o davanju nekretnine u najam.

(3) Odluku o utvrđenju konačnog reda prvenstva za najam stanova iz Programa POS-a donosi direktor Agencije.

(4) Povjerenstvo razmatra moguće prigovore podnositelja zahtjeva na utvrđeni konačni red prvenstva za najam stanova, a o osnovanosti prigovora odlučuje direktor Agencije.

(5) Povjerenstvo, na temelju konačnog reda prvenstva, poziva podnositelja zahtjeva na odabir (prema u zahtjevu iskazanom interesu) te nakon odabira donosi Zaključak o davanju nekretnine u najam. Na temelju zaključka Povjerenstva direktor Agencije sklapa ugovor o najmu.

(6) Ukoliko podnositelj zahtjeva za najam, ne pristupi zaključenju ugovora o najmu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka poziva na sklapanje ugovora o najmu, smatra se da je odustao od zahtjeva.

(7) Povjerenstvo je ovlašteno po službenoj dužnosti zatražiti podatke iz službenih evidencija drugih nadležnih tijela u slučaju sumnje u vjerodostojnost isprava i dokaza iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(1) Javni poziv iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

– opis nekretnine koja se daje u najam (oznaka, adresa, kat, površina, sobnost nekretnine i sl.),

– visinu najamnine,

– kupoprodajnu cijenu nekretnine, koja vrijedi najviše 60 mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu, te se istekom navedenog roka ponovno utvrđuje imajući u vidu troškove financiranja izgradnje, tržišnu vrijednost nekretnine i mogućnost prodaje iste u odnosu na stanje na tržištu nekretnina,

– način i visinu uračunavanja uplaćene najamnine, u iznos kupoprodajne cijene u slučaju kupnje nekretnine koja je u najmu,

– uvjete za sudjelovanje u postupku,

– isprave koje se prilažu uz zahtjev,

– naznaku što se smatra potpunim zahtjevom,

– naznaku da se jedan zahtjev za najam može odnositi samo na jednu nekretninu, odnosno najviše 2 (dva) parkirna mjesta,

– naznaku da je javni poziv vremenski ograničen,

– naziv i adresu tijela kojemu se podnosi zahtjev.

(2) Zahtjev za najam stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se preuzima, kao i pripadajuće izjave, neposredno u službenim prostorijama Agencije, odnosno na internetskoj stranici Agencije: www.apn.hr.

(1) Podnositelj zahtjeva za najam stana obvezan je uz zahtjev priložiti:

– presliku osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva te podatke o članovima obiteljskog domaćinstva koji će koristiti stan koji se daje u najam,

– izjavu danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu odgovarajuću nekretninu na području gdje se nalazi nekretnina koja se daje u najam,

– potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave, ispostave prema mjestu stanovanja, o visini ukupnih mjesečnih prihoda ostvarenih u godini u kojoj se podnosi zahtjev za najam te godini koja prethodi tekućoj godini, za sve punoljetne članove obiteljskog domaćinstva,

– vjenčani list odnosno izvadak iz registra životnog partnerstva ili rodni list – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u Zahtjevu,

– dokaz o statusu samohranog roditelja/posvojitelja/partnera skrbnika,

– izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisane od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika-ce odnosno neformalnog životnog partnera-ice i dva svjedoka, danu pod kaznenom odgovornošću,

– uvjerenje o prebivalištu odnosno boravištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za najam stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

– dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)

– dokaz o školovanju djece – potvrda/uvjerenje škole ili visokog učilišta,

– rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva,

– potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,

– rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,

– potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva.

(2) Isprave iz stavka 1. ovoga članka prilažu se kao obične preslike odnosno vlastoručno potpisane izjave, a podnositelj zahtjeva dužan je, najkasnije prije zaključenju ugovora o najmu, dostaviti na uvid izvornike isprava iz stavka 1. ovoga članka odnosno, javnobilježnički ovjeriti svoj potpis na izjavama iz stavka 1. podstavaka 2. i 6. ovoga članka.

(3) Isprave iz stavka 1. podstavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka ne prilažu se uz zahtjev koji se odnosi na sklapanje ugovora o najmu isključivo ostalih prostorija u zgradi iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(1) Red prvenstva utvrđuje se na temelju bodovanja sljedećih kriterija:

– stambeni status,

– vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području na kojem se nalazi stan koji se daje u najam,

– broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,

– statusa samohranog roditelja/posvojitelja

Source: https://www.scribd.com/document/93249298/Megatrend-poreski-Sistem-SrbijeWatch video -Trošak stanogradnja

What can you find on YouTube:

Dizajn sa prirodom
http://artas.com.ua