A Simple and Profound Introduction to Self-Inquiry by Sri Mooji

A Simple and Profound Introduction to Self-Inquiry by Sri Mooji

Izgradnja kuća pod ključem

Looking for "izgradnja kuća pod ključem"?


Watch video => izgradnja kuća pod ključem

What can you find on YouTube:

A Simple and Profound Introduction to Self-Inquiry by Sri Mooji

Articles => izgradnja kuća pod ključem

What articles can you find on Google about izgradnja kuća pod ključem:

PROIZVODNJA KU�A OD DRVETA

-O NAMA- Kako graditi ku�e danas,a da bi one zadovoljile zahtjeve zdravog stanovanja,ugodnog boravka,tehni�ko-tehnolo�ke potrebe za komunikaciju i odmor,rad,racionalnu potro�nju energije te zdravu mikroklimu? Pri odabiranju gra�evinskog materijala za gradnju ku�e , koristimo materijal koji je priroda stvarala danima,godinama,vjekovima -D R V O.Ku�e i drugi objekti od drveta predstavljaju ,uz pravilno odr�avanje,investiciju za cijeli �ivot.Objekti se grade od prvoklasnoe jele i smr�e .Svoje ideje o vlastitom domu ili poslovnom prostoru ,uz savjete na�ih stru�njaka,mo�ete brzo i lako ostvariti..

Mi u "BOR"-u koristimo stari ,tradicionalni,na�in spajanja- � E R T -,ali sa tehnologijom za 21. vijek. "BOR" �ipovo po�eo je sa radom kao zanatska radnja da bi, za kratko vrijeme ,zahvaljuju�i svojim objektima ,postao poznat i priznat proizvo�a� ku�a i monta�nih objekata u Evropi.

Namjera ove Web-stranice je da Vam pomogne kako da do�ete do vlastite ku�e ,poslovnog prostora ili monta�nog objekta.Sve potrebne informacije ,kao i razli�ite ideje za drvene ku�e mo�ete dobiti dolaskom u proizvodno-prodajne objekte koji se nalaze u �ipovu-Volarima; tel/fax:++38750371664 GSM.++38761452155 e-mail:bor@blic.net             bor@teol.net

                                             "BOR" �IPOVO                                - NA�I PROIZVODI-

"BOR" �ipovo ima vi�e godina iskustva u izgradnji i monta�i drvenih objekata.Proizvodimo i montiramo: 1.satmbene ku�e svih veli�ina

2.monta�ne objekte za vi�estruku namjenu

-skladi�ta -nastre�nice -tende -dije�ija igrali�ta(tobogani,ljulja�ke,ku�ice,..) .gara�e Izra�ujemo sve vrste prozora,kapaka,unutra�nja,ulazna i gara�na vrata od punog drveta.Mo�ete izabrati najrazli�itije oblike,dimenzije, boje , dodatke , za�ti�eni su ekolo�kim premazima na vodenoj osnovi i izra�eni u skladu sa ce-normama.                 

      Svi na� proizvodi izra�uju se u standardnim dimenzijama kao i po zahtjevu kupca.          U "BOR"-u proizvodimo i visoko kvalitetni brodski pod do 42mm debljine,lamperiju,ukrasne lajsne(ugaone),ba�tovanske stolove sa klupama,krevete raznih dimenzija od punog drveta....,         

ZDRAVLJE,KVALITET,UDOBNOST,TOPLINA TO JE "B O R" �IPOVO.

                                        "BOR"�IPOVO                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                     -TEHNI�KI OPIS-                                                                                                                                                                                                  Svi konstruktivni elementi se rade od kvalitetnih �amovih gredica .Izrezana gra�a se podvrgava su�enju u kondenzacionoj su�ari.Proces su�enja traje dok se stepen vla�nosti grede nespusti ispod 12%.Po zavr�enom procesu su�enja,gra�a se podvrgava ma�inskoj obradi radi izrade potrebnih konstruktivnih elemenata. Zidovi se rade od ravnih i poluoblih greda.Grede za zidove se obra�uju �etvorostrano i to se sa dvije strane blanjaju i te strane predstavljaju vanjsku i unutra�nju fasadu,a preostale dvije strane se frezuju tako da se na me�uspoju dobije �etvorozubni �e�alj.

  Takav spoj obezbje�uje uslove da zid po vertikali termi�ki i akusti�ki djeluje kao monolitno drvo.Deset centimetara takvog spoja zadovoljava visoke standarde za razna klimatska podru�ja.Ugaoni spoj greda se radi u tradicionalnom "klju�-�ert"sistemu. Grede od kojih se izra�uje stropna i krovna konstrukcija su takvog popre�nog presjeka da zadovolje stati�ke uslove stabilnosti,a i ove grede se obra�uju �etvorostrano blanjanjem.Sve grede se po zavr�etku probne monta�e temeljno za�ti�uju uljnim firnezom,dakle firnezom je tretirana �itava ovojna povr�ina grede sa svim usjecima i zasjecima. Krovopokriva�ki radovi po�inju pri�vr��ivanjem profilisane daske debljine 22mm na rogove .Na vidljivim dijelovima strehe postavlja se ter-hartija uzdu�nom letvom preko koje dolazi popre�na pokrivna letva,te pokrivka.Na�a omiljena pokrivka je gutanit tabla koja ima sertifikat ISO 9002.Naravno,kupac mo�e da odabere bilo koju pokrivku. Podovi su izra�eni od brodskog poda debljine 28mm.Oblaganje kosih zidova vr�i se brodskim podom debljine 16mm.Ispod poda prizemlja ,ispod obloge kosih zidova postavlja se termi�ko-akusti�na izolacija:tervol 10cm i PVC folija kao parna brana.Zidovi i strop kupatila obla�u se brodskim podom koji je teretiran vodonepropusnim lakom.Pod kupatila izra�uje se u keramici .Svi ugaoni spojevi maskiraju se ugaonom lajsnom .Horizontalni i vertikalni oluci se rade od pocin�anog lima ,a vjetrolajsne od drveta tretiranog premazima otpornim na vanjske uslove . Elektro i vodo -instalaterski radovi izvode se po zakonskim propisima i podrazumjevaju unutra�nji razvod sa elektri�nim polovima ,�esmama ,baterijama i sanitarnim ure�ajem. Svi radovi se izvode na  temelju koji je pripremio investitor. Stolarija se izra�uje od prvoklasne �amove gredice ,presjeka 68x82mm. Fasadna stolarija se stakli izo-term staklom 4+12+4,a ulazna vrata ornament staklom.Okovi na prozorima su otklopno-nagibni.Sve stolarske pozicije opremljene su diht-gumom,a krila prozora drvenim okapnicama.Sva vrata su od punog drveta ,vanjska sa ukladama ,a unutra�nja popunjena brodskim podom. Unutra�nja vrata za�ti�uju se firnezom i ostaju u tonu sa zidovima ,a vanjska stolarija se za�ti�uje transparentnim ciklusom italijanskog proizvo�a�a "SAYERLACK".Transparentni ciklus:vodena impregnacija odr�uje boju koju bira kupac,vodeni lak u dva sloja.Cijena stolarije je tr�i�na sa popustom od 10%za kupce na�ih ku�a. Na� princip je da cijenu utvr�ujemo detaljnim predra�unom kada kupac usvoji projekat i odlu�i da sara�uje sa nama.

Cijena modela izra�enog po idejnom rije�enju bazira se na potro�nji drvene gra�e.U razgovoru sa na�im stru�nim licima  sudjelujete u oblikovanju doma po Va�oj mjeri ,a rije�enjem ,tako�e mo�ete uticati na u�tedu pri gradnji.     Izrada idejnog rije�enja ,na temelju kojeg se izra�uje ponuda napla�uje se ,s tim da se taj iznos vra�a ukoliko do�e do kupnje ku�e.      

                  

                   

                     

web-majstor: goran l.

Source: http://www.stil-gradnja.com/montazne-kuce/
Montažne kuće - siva gradnja

Stil Gradnja Vam nudi izradu montažnih kuća u "sivoj gradnji" po izuzetnoj ceni od 160 €/m².

Siva gradnja obuhvata:

Montažne kuće - "Ključ u ruke"

Pored navedenog za montažne kuće u sivoj gradnji, izrada montažnih kuća po sistemu "Ključ u ruke", obuhvata:

Cena montažnih kuća po sistemu "Ključ u ruke" je 300 €/m².

Dupleks i tripleks montažne kuće

Source: http://users.teol.net/~bor/

www.artas.com.ua